Zakres usług

Moje usługi będą kierowane do klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, jak i jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji czy organizacji społecznych.

Sprawy z zakresu prawa karnego

Sprawy z zakresu prawa karnego

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym. Podstawowym działaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony.

Oferowane usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę;
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary;
 • sporządzanie aktów oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • przygotowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacje, zażaleń i kasacji, innych pism procesowych.
Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Prawo to obejmuje szereg spraw, począwszy od spraw cywilnych z zakresu spraw osobowych, poprzez sprawy spadkowe, sprawy małżeńskie i rodzinne, skończywszy na umowach gospodarczych, dochodzeniu odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania usługi lub niewykonania usługi.

Usługi Kancelarii w tym zakresie polegają w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
 • sporządzaniu projektów umów,
 • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia;
 • reprezentacja Klienta na etapie postępowania przedsądowego;
 • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

Spraw związanych z rozwiązaniem małżeństwa

 • separacja i rozwód;
 • podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka;
 • zniesienie wspólności ustawowej;
 • umowy majątkowe małżeńskie

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

Sprawy związane z alimentami

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci oraz na małżonka;
 • podwyższanie, obniżanie alimentów;
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny;
 • stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł;
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów;
 • alimentacja kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA);
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:
 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego,
 • reprezentację w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego czy samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym, sądowo - admistracyjnym oraz inne sprawy związane z udziałem w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postępowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.
Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Ponadto Kancelaria oferuje pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.

Oferowana obsługa dotyczy:

 • tworzenia spółek, zmiany aktów założycielskich,
 • udzielania pomocy prawnej przy założeniu działalności gospodarczej,
 • udzielania bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • opiniowania umów prawnych,reprezentacji zewnętrznej przez sądami,
 • stałej i bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym zapewnienia udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywania projektów uchwał oraz ich opiniowania, sporządzania protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG,

Ponadto kancelaria oferuje pełen wachlarz obsługi prawnej przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości obejmujący obsługę korporacyjną oraz reprezentację zewnętrzną.

Oferowana obsługa będzie dotyczyła między innymi:

 • tworzenia spółek, zmiany aktów założycielskich,
 • udzielania pomocy prawnej przy założeniu działalności gospodarczej,
 • udzielania bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania ekspertyz prawnych i opiniowania umów prawnych,
 • reprezentacji zewnętrznej przez sądami,
 • stałej i bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym zapewnienia udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywania projektów uchwał oraz ich opiniowania, sporządzania protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG,
 • udziału w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.